Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)‘nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne dair maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Platformumuz Okuryazar.com.tr” veya (“Site”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

Okuryazar.comtr, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Web Adresi: https://okuryazar.com.tr/iletisim

E-posta adresi: bilgi@okuryazar.com.tr

2. İşlenen Kişisel Veriler

Okuryazar’ı ziyaretçi veya kullanıcı olarak kullanmanız kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf

(ii) İletişim Bilgileriniz: e-posta ve/veya cep telefonu;

(iii) Online Kullanıcı Kayıt ve İçerik Bilgileri: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları, sitede paylaştığınız içerikleriniz, ayar bilgileriniz gibi veriler

(iv) Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Okuryazar, ziyaret ve kullanıcı ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

• Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,

• Site ziyaretçilerinin kaydının tutulmasının sağlanması,

• Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,

• Sistemler üzerinden gelen ziyaretçi ve kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,

• Elektronik arşiv sisteminin işletilmesi,

• Siber saldırıların tespit edilmesi,

• Faaliyet raporlarının hazırlanması,

• Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,

• Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

• Mevcut veya gelecekteki tanıtım, reklam ve/veya pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanyalardan haberdar olunmasının sağlanması,

• Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

• Hukuki açıdan kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

• Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

• Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takiplerinin yönetimi,

• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Şikayet ve taleplerin alınması ve yanıtlanması,

• Üçüncü taraflarla veri alış verişi, reklam, tanıtım ve sair süreçlerin işletilmesi, kullanıcı davranış ve tercihlerine dair bilgilerin kayıtlarının tutulması,

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Kullanım ve Hizmet Koşulları’nda belirtilen işlevler ile işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ve mahkemeler, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, destek hizmeti sağlayıcılar ve yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Okuryazar, kişisel verilerinizi sitede kullanıcı hesabı açabilmeniz, siteyi kişiselleştirerek kullanabilmeniz, içerik üretmeniz ve veri paylaşabilmeniz, sitedeki diğer kullanıcılarla ve bizimle iletişime geçmeniz ve/veya ilişki kurmanız esnasında veya söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un ilgili hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, ıslak imzalı şahsen dilekçe ile noter kanalı ile veya kullanıcı kaydı oluşturduğunuzda daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurularda, tarafımızdan kimlik doğrulaması yapılabilmesi için kimlik numaranızı, tam isim soy isminizi, iletişim bilgilerinizi (telefon ve adres bilgilerinizi) iletmeniz gerekmekte olup; kimlik bilgileri doğrulamasını takiben başvurunuz kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede veya en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurulara elektronik e-posta adresi yoluyla cevap verilecektir.

Okuryazar, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler dahil olmak üzere Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://okuryazar.com.tr/aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Veri Sorumlusu

Okuryazar.com.tr